مقدمهای‌بر‌فعالیت‌داوطلبانه‌در‌بریتانیا

Image
A person taking part in a community art project

این برگه اطالعاتی یکی از چهار منبع ترجمهشده است که برای کمک به شما در درک مفهوم و تصمیمگیری برای 
فعالیت داوطلبانه در بریتانیا تهیه شده است.

فعالیت داوطلبانه چیست؟

تفاوتهای زیادی در تفکر افراد، سازمانها و دولتها نسبت به فعالیت داوطلبانه و روش انجام دادن آنها در سراسر
جهان وجود دارد.
در بریتانیا، اگر انتخاب کنید کاری را بدون دریافت پول انجام دهید و هدف از آن کار، ایجاد تغییری مثبت برای یک
فرد، اجتماع یا دنیایی باشد که در آن زندگی میکنیم، آن فعالی ت داوطلبانه درنظر گرفته میشود.

آیا میتوانم داوطلب شوم؟

بله! همه میتوانند داوطلب شوند. درصد زیادی از افرادی که در بریتانیا زندگی میکنند در مقطعی از زندگیشان،
برای حمایت از جوامع و پروژهها، فعالیت داوطلبانه انجام میدهند. 

 • اگر متقاضی پناهندگی باشید، میتوانید فعالیت داوطلبانه داشته باشید
 • اگر پناهنده باشید، میتوانید فعالیت داوطلبانه داشته باشید
 • اگر دریافتکننده مساعدتهایی باشید، میتوانید فعالیت داوطلبانه داشته باشید

چرا فعالیت داوطلبانه انجام دهم؟

شاید بخواهید داوطلب شوید تا بخشی از تیمی باشید که تفاوتی در جامعه شما ایجاد میکند. عالوهبراین، اگر در
فرصت فعالیت داوطلبانه خوبی حضور یابید، میتوانید دوستانی پیدا کنید، با مناطق محلی و فرهنگهای مختلف
ارتباط برقرار کنید و مهارت و تجربه کسب کنید. همچنین ممکن است متوجه شوید که فعالیت داوطلبانه کیفیت زندگی،
سالمت و توانایی تضمین کار را برایتان بهبود میبخشد. برای کسب اطالعات بیشتر، به برگه اطالعاتی ما
»برنامهریزی برای فعالیت داوطلبانه مطلوب در بریتانیا« مراجعه کنید. 

چه چیزی در بریتانیا بهعنوان فعالیت داوطلبانه شناخته نمیشود؟

 • اگر در شغلی ایفای نقش کنید که معمولا با پرداخت پول همراه است اما شما آن را رایگان یا برای مزایای باارزش دیگری انجام دهید
 • اگر مجبور شوید بدون دریافت دستمزد کار کنید
 • اگر هدف از کاری که انجام میدهید کمک به عضو نزدیکی از خانواده یا کسبوکاری آشنا باشد
 • اگر فعالیت شما در دوره کارآموزی بدون دستمزد یا برای کسب تجربه کاری باشد.

کجا میتوانم داوطلب شوم؟

فرصتهای زیادی برای فعالیت داوطلبانه در سازمانهای غیردولتی )(NGO ،گروهها و مؤسسات وجود دارد. این
فرصتها شامل موارد زیر است:

 • فرصت برای فعالیت داوطلبانه درزمینه هنر و فرهنگ، ورزش، سالمت و مراقبت اجتماعی، تحصیل، پرورش جوانان و جامعه، محیطزیست، سازمانهای ویژه طبیعت و حیوانات، خدمات اضطراری، پلیس و نیروهای مسلح.
 • فرصت برای فعالیت داوطلبانه در کنار گروههای خاص، مثالا، در کنار افراد مسن یا افراد با پیشینه مهاجرت.
 • فرصت برای فعالیت داوطلبانه در موضوعی بهخصوص، مثالا، فقر، مسکن، بیماری یا عدم دسترسی به تجهیزات دیجیتال.
 • فرصت برای فعالیت داوطلبانه مربوطه به مهارتها، مثالا، طراحی، رانندگی، حسابداری، فناوری اطالعات، ترجمه، بهداشت یا آموزش. همچنین ممکن است ترجیح دهید بهصورتی کمتر رسمی ایفای نقش کنید، شاید با گردهمایی نزد همسایگان یا افراد دیگری که به مشکالت یا نیازهای جامعه اهمیت میدهند.

فرصتهای دردسترس شما میتواند براساس عواملی ازجمله محل زندگیتان متفاوت باشد. ظهور اخیر امکان فعالیت
داوطلبانه ازراهدور و آنالین میتواند طیف وسیعتری از فرصتها را برای شما به ارمغان بیاورد.

فعالیت داوطلبانه رسمی

فرصتهای رسمی فعالیت داوطلبانه شامل آموزش و حمایت از داوطلبان برای انجام دادن وظایفی خاص بهشیوهای
خاص برای کمک به تحقق هدف مشخص سازمانها است.

در نقش رسمی، شما تحت مدیریت مدیر فعالیت داوطلبانه هستید یا ممکن است در کنار تیم ترکیبی از همکاران 
حقوقبگیر و دیگر داوطلبان فعالیت کنید. آنچه میتوانید و نمیتوانید انجام دهید و نحوه مدیریت پروژه تحتتأثیر
وظایف، سیاستها و هرگونه تعهدی است که سازمان درقبال تأمینکنندگان بودجه، شریکان پروژه و جوامع دارد. در 
نتیجه، اگر بخواهید در چنین پروژهای مشارکت داشته باشید، باید توافقنامه فعالیت داوطلبانه یا آییننامه شرح وظایف
امضا کنید. این توافقنامه یا آییننامه، قرارداد حساب نمیشود.

سازمانها معمولاین فرصتها را تبلیغ میکنند و از شما دعوت میکنند برای آنها ازطریق فرم درخواست یا ضبط

ویدیو درخواست دهید. بعداز ارائه درخواست، ممکن است به مصاحبه دعوت شوید و از شما خواسته میشود با
»بررسی پیشینه« موافقت کنید )به اطالعات ارائهشده در برگه بررسی پیشینه مراجعه کنید(.

گر نقشی به شما پیشنهاد شود میتوانید انتظار داشته باشید مقدمه جامعی که توضیح میدهد همه چیز چگونه کار 
میکند دریافت کنید، و انتظار داشته باشید پولی برای پوشش هزینه سفر، پذیرایی و تجهیزات موردنیاز دراختیارتان
مثالا قرار بگیرد. همچنین، ممکن است منابعی برای حصول اطمینان از مشارکت شما دردسترستان قرار بگیرد، ،
سازمان ممکن است هزینه مراقبت از کودک یا هزینه داده را جبران کند. میتوانید انتظار دریافت حمایت و آموزش
بیشتر، و امکان مراجعه به مدیران فعالیت داوطلبانه بهعنوان معرفی برای اشتغال آینده و اهداف دیگر را داشته باشید.

سازمانها و مقامات دلیل زیاد و مختلفی برای ایجاد فرصتهای فعالیت داوطلبانه رسمی دارند. دلیلی که بهدنبال
مثالا اگر در پروژهای برای آنها فرصتی خلق میشود میتواند تأثیر قابلتوجهی بر فعالیت داوطلبانه داشته باشد. ،
گسترش دامنه اقدامات یک سازمان داوطلب شوید، حالوهوایی متفاوت از پروژهای خواهد داشت که در درجه اول به
نفع داوطلبان مشارکتکننده طراحی شده است.

فعالیت داوطلبانه غیررسمی

هنگامی که افراد برای حمایت از یکدیگر یا رسیدگی به مشکالت با دوستان، همسایگان یا گروههای مذهبی یا
اجتماعی همکاری میکنند، اغلب بهعنوان »فعالیت داوطلبانه غیررسمی« دیده میشود.

افرادی که در جوامع خود یا به روشهای کمتر رسمی داوطلب میشوند، کمتر احتمال دارد خود را داوطلب درنظر
احتمالا از عبارت »با انجام دادن این کار احساس خوبی پیدا میکنم« استفاده میکنند یا فعالیتشان را بهطور بگیرند و
ویژهتر با عباراتی مثل »مشارکت در جامعه«، »کمک کردن«، »کمک متقابل« یا »نشان دادن همبستگی« توصیف
میکنند.
معمولا محصول همکاری افراد بااستفادهاز منابعی از جامعه برای رسیدگی به مشکالت فعالیت داوطلبانه غیررسمی
مشترک است.

بهصورت تاریخی، مقامات و تأمینکنندگان سرمایه بهصورت مجزا از داوطلبان غیررسمی فعالیت میکنند، بهجز در 
شرایط بحرانی مانند همهگیری کووید/کرونا. هرگاه احساس شود داوطلبان غیررسمی کار قابلتوجهی انجام میدهند،
واقعاا اغلب تشویق میشوند با طی کردن مراحلی به سازمانی رسمی تبدیل شوند. برای برخی گروهها این تغییر مؤثر
است، اما برای گروههای دیگر این تغییر ممکن است نیازمند زمان و انرژی بسیار زیادی باشد که میتواند بهمعنای
بهخطر انداختن ریشهها، آداب و ارزشهای آن پروژه باشد.

در حالی که افراد درگیر در فعالیت داوطلبانه غیررسمی کمکهای قابلتوجهی به جوامع ما میکنند، داوطلبان
غیررسمی اغلب از مزایای مشابه داوطلبان فعال در فعالیتهای داوطلبانه رسمی یا همان سطح حمایتی از نظر
آموزشوپرورش، معرف، پوشش هزینهها، پاداش و موارد دیگر بهرهمند نمیشوند.

بهاشتراک گذاشتن تجربه زندگیام

 بهاشتراک گذاشتن تجربهتان بهعنوان فردی با تجربه زیسته خاص میتواند هم بهصورت داوطلبانه و هم بهصورت
مشاوره پولی انجام شود.

مثالا، اگر بهعنوان فردی که به بریتانیا آمده است تجربه استفاده از سیستم حملونقل عمومی را داشته باشید، دانش
زیادی دارید که میتواند به بهبود برنامهریزان سیستم حملونقل کمک کند. ممکن است بهخاطر کسی که هستید و
تجربهای که داشتهاید بتوانید مشکالت خاص، چالشها یا فرصتهایی را شناسایی کنید که دیگران نمیتوانند.

ممکن است عبارتهایی مانند »مشارکت«، »تولید مشترک«، »نظر دادن« یا »تأثیرگذاری« را برای توصیف این فعالیت بشنوید. افراد در این موقعیت گاهیاوقات »کارشناس براساس تجربه« نامیده میشوند.

کامالا متفاوت از دیگر فعالیتهای داوطلبانه است زیرا شامل ارائه تخصص بهدستآمده از تجربه شما برای این مورد هدایت و تأثیرگذاری بر آنچه خدمات انجام میدهند و چرا و چگونه آن را انجام میدهند میشود. برای کسب اطالعات بیشتر، به برگه اطالعاتی ما »مشارکت چیست« مراجعه کنید.

سابقه کوتاهی از فعالیت داوطلبانه در بریتانیا

در این بخش، قصد داریم افراد را با چگونگی تکامل پیدا کردن فعالیتهای داوطلبانه آشنا کنیم. این تاریخچه میتواند
برایتان جذاب باشد زیرا شما را با نگرش و احساس افراد نسبت به فعالیتهای داوطلبانه آشنا میکند و کمک میکند
ما به اطالعات ا برخیاز کلیشهها و انتقاداتی را که به فعالیتهای داوطلبانه میشود درک کنید. اگر تمایل دارید مستقی
مربوط به نحوه مشارکت در فعالیتهای داوطلبانه بروید، لطفاا به دیگر برگههای اطالعاتی ما »برنامهریزی برای
فعالیت داوطلبانه مطلوب در بریتانیا« و »مقدمهای بر بررسی پیشینه« که کاربردیتر هستند مراجعه کنید.

به لحاظ تاریخی، مانند کشورهای دیگر، افراد در بریتانیا برای برطرف کردن نیازهایی که توسط دولت و مقامات
محلی برطرف نمیشوند و برای افزودن چیزی بیشتر به جوامع و محیطزیست خود، گردهم آمدهاند.

درحالی که بسیاری از این فعالیتهای داوطلبانه کار مقامات را مثبت ارزیابی میکنند، سابقه طولنیای نیز از
سازماندهی افراد عادی برای کارزارهای ایجاد تغییر یا طراحی استراتژیهای مستقل برای حل مشکالت وجود دارد.

امروزه، امری معمول است که شوراها و دولت برای ارائه فعالیتها و خدمات مهم و ممکن ساختن برگزاری
رویدادهای بزرگی چون المپیک بر فعالیتهای داوطلبانه متکی باشند.

همچنین پیشنهاد فعالیت داوطلبانه ازسوی پزشکان و مددکاران اجتماعی بهعنوان راهی برای بهبود پتانسیل اشتغال، 
ارتباط اجتماعی و سالمت و تندرستی افراد، بهطور فزایندهای رایج شده است.

در گذشته، سازمانهای زیادی فرصتهای فعالیت داوطلبانهای ایجاد کردهاند که بهترین عملکرد را با افراد دارای
وقت، انتخاب و منابع آزاد دارد. بههمیندلیل مشارکت و بهره بردن از فعالیتهای داوطلبانه برای افرادی که منابع
محدودتر و محدودیتهای زمانی بیشتری دارند دشوار شده است. اکنون، با بازخورد و رهبری افراد با پیشینههای
مختلف، بسیاری از سازمانهای داوطلبانه فرصتهای فعالیت داوطلبانهای خلق میکنند که ایمنتر و دسترسپذیرتر
است و جذابیت بیشتری برای مشارکت دارند.

این احتمال وجود دارد که در سالهای آتی در بریتانیا، داوطلبان بیشتر و بیشتری برای کمک به خدمات ضروری و
رفع نیازهای نوظهور در جوامع ما فراخوانده شوند. این موضوع به تنوع زیاد در انواع افراد داوطلبی منجر میشود
که میتوانند مشارکت داشته باشند و از این مشارکت بهره ببرند.

برای افراد متقاضی پناهندگی که نمیتوانند کار کنند و برای افرادی که برای ساختن زندگی در بریتانیا کار میکنند،
این فرصتهای فعالیت داوطلبانه نوظهور میتواند راه خوبی برای درک بهتر و فعالیت بیشتر در جوامع محلی باشد و
بهاینترتیب به استفاده بهتر از زمان و برآورده کردن تنوعی از نیازها و بلندپروازیهای شخصی منجر شود.

این برگه اطالعاتی توسط Yorkshire Migrationدر دسامبر 2022 تهیه شده است. اگر سؤالی دارید، لطفا با ما ا تماس بگیرید و ما تمام تالش خود را میکنیم تا به شما کمک کنیم: uk.org.migrationyorkshire@admin یا شماره تلفن: 0113 8188 378

Logo for Asylum Migration and Integration Fund

Logo for Refugee Integration Yorkshire and Humber

Contact us

For more information, please contact us at:
admin@migrationyorkshire.org.uk